Umowa najmu

UMOWA WYNAJMU SAMOCHODU nr ………………..

FASHIONCORP SP. Z O.O. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa NIP 709-049-90-16

NAJEMCA UŻYTKOWNIK

Imię i Nazwisko / Nazwa

………………..

………………..

Adres zamieszkania lub siedziba firmy

………………..

………………..

PESEL/NIP………………..

Telefon………………..

E-mail:………………..

Imię i Nazwisko………………..

Zam………………………………….

PESEL………………..

Dokument tożsamości: seria i nr………………..

Numer prawa jazdy:………………..

Telefon………………..

E-mail:………………..

2. Przedmiot wynajmu:

MARKA I MODEL POJAZDU …………………………………. …………………………………. ………………………………….
NR REJESTRACYJNY
DATA I GODZINA WYDANIA
DATA ZWROTU POJAZDU
STAWKA DOBOWA NAJMU
KAUCJA
KOSZTY DODATKOWE
KOSZT CAŁKOWITY

3. Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania samochód osobowy wymieniony w pkt.2 niniejszej umowy wraz z dowodem rejestracyjnym oraz dowodem ubezpieczenia OC
do użytkowania na warunkach określonych w Regulaminie Wynajmu Samochodu stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Opisany w punkcie 2 samochód jest w pełni sprawny

6. Z tytułu wynagrodzenia za wynajem samochodu, Wynajmujący wystawi Najemcy fakturę VAT, której płatność nastąpi stosownie do ustaleń stron wskazanych w tabeli zawartej w punkcie 2.

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

8. Najemca oświadcza, iż wraz z umową otrzymał regulamin, zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

NAJEMCA                                                                    WYNAJMUJĄCY

………………………………….                                             ………………………………….

Pobierz umowę najmu