Regulamin

Ogólne warunki najmu pojazdów

Wypożyczalnia samochodów Fashioncorp sp. z o.o. zwana dalej Wypożyczającym wypożycza Pożyczającemu do użytkowania pojazd na warunkach określonych umową najmu i niniejszymi ogólnymi warunkami.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin wynajmu samochodów, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Fashioncorp sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. Regulamin stosuje się do wszystkich umów zawieranych przez Fashioncorp sp. z o.o.

 3. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu.

 4. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wskazanej w umowie jako użytkownik.

Obowiązki najemcy

 1. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do:

 • posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego

 • zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą, w szczególności każdorazowego zamykania samochodu oraz włączania wszystkich urządzeń antykradzieżowych; starannego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków,

 • wykonywania na własny koszt obsługi codziennej samochodu, w szczególności sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,

 • utrzymywania samochodu w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację oraz użytkowania go z należytą troską

 • stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,

 • ponoszenia kosztów paliwa

 • utrzymywania samochodu w należytej czystości oraz jego zwrotu w stanie czystym w środku i na zewnątrz, chyba, że pojazd został przyjęty w stanie brudnym

 • ponoszenia pełnej odpowiedzialności finansowej za otrzymane mandaty karne oraz inne opłaty obciążające go w związku z użytkowaniem samochodu,

 • niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach najmowanego samochodu oraz kolizjach z jego udziałem.

 1. Najemcy zabrania się:

 1. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

 2. przekraczania dopuszczalnej ładowności,

 3. palenia tytoniu w samochodzie,

 4. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

 5. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.

 6. przemieszczania wynajętego pojazdu poza granicę RP bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej, udzielonej na wniosek Najemcy.

 1. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 5 i 6 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie określonej w Cenniku, w dalszej części Regulaminu.

 2. Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z okolicznościami opisanymi w pkt 7 i 8, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

 3. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd za granicę Najemca zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie assistance w ruchu zagranicznym na własny koszt.

Zwrot samochodu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu umowy najmu, zwrócić samochód. Koszty zwrotu w miejscu innym niż siedziba wynajmującego ponosi Najemca i wynoszą one 50,00 zł + 2 zł za każdy kilometr powyżej 50 km od siedziby wynajmującego, płatne w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu.

 2. Zamiar przedłużenia wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 24 godziny przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać wynajmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie wynajmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu kare umowną w kwocie 500 zł za każdy dzień opóźnienia

 3. W wypadku zwłoki lub opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi, nie mniejszymi niż kwota o której mowa w punkcie 10.

 4. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.

 5. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu użytkowanego przez Najemcę samochodu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

 1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

 2. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

 3. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

 4. likwidacji innych szkód wraz z kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu,

 5. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

 1. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

 2. Najemca upoważniony jest do naprawy samochodu wyłącznie za zgodą Wynajmującego i tylko w autoryzowanym serwisie przez niego wskazanym.

Uszkodzenia, kradzież samochodu

 1. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, aktów wandalizmu, kolizji lub wypadku obowiązkiem Najemcy jest natychmiast powiadomić Policję oraz Wynajmującego.

 2. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w pkt 17, Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie Wynajmujący.

Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.

Opłaty

 1. Czynsz za najem naliczany jest za każą rozpoczętą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

 1. Opłaty dodatkowe wnoszone przez najemcę w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu są następujące:

 • Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 320 PLN

 • Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka – 300 PLN

 • Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka – 1000 PLN

 • Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu – 200 PLN

 • Brak kołpaka nieoryginalnego – 60 PLN

 • Brak kołpaka oryginalnego – 120 PLN

 • Brak dokumentów technicznych (Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi) – 200 PLN

 • Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 200 PLN

 • Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku – opłata wg. cennika producenta + 35%

 • Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) – 2500 PLN

 • Palenie tytoniu w samochodzie – 250 PLN

 • Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu – 300 PLN

 • Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 250 PLN

 • Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem – 250 PLN

 • Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP – 500 PLN za zdarzenie oraz opłata za przekroczenie limitu dziennego przebiegu.

 • Zwłoka w zwrocie samochodu – Trzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki

 • Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażenia – Koszt usługi lub części +35%

 • Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy. 1 500 PLN

 • Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczana w ciężar polisy OC sprawcy dla klas E i F 10 000 PLN

 • Uzupełnienie brakującego paliwa – 7,50 zł za litr paliwa PB95 lub ON

 • Zdjęcie blokady rozrusznika, po jej zastosowaniu, ze względu na okoliczności wskazane w umowie najmu lub regulaminie. Opłaty nie stosuje się w przypadku Najemcy będącego konsumentem – 307,50 PLN

 • Przekroczenie dziennego limitu przebiegu – 1,50 zł za każdy kilometr ponad limit

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

…………………………………………………….

podpis najemcy

Pobierz regulamin